Reader Comments

cung ung lao dong hai phong

by kinh nguyen (2017-06-19)


Dich vu cung ung lao dong hai phong cua VFIC Services la giai phap toi uu cho cac doanh nghiep can so luong lon nhan su trong mot khoang thoi gian theo yeu cau cua hoat dong san xuat kinh doanh VFIC Services se chiu trach nhiem tuyen dung dao tao dat chuan yeu cau ma cac khach hang doanh nghiep de ra Chung toi cung chiu trach nhiem toan bo cac hoat dong chi tra luong thuong bao hiem cho nhan va toan bo cac van de phat sinh lien quan den nhan su cho thue nham giup khach hang tap trung toi da vao muc tieu san xuat kinh doanh